Zagreb, 31. siječnja 2020.

Sud Europske unije nije nadležan za spor između Slovenije i Hrvatske

Danas, 31. siječnja 2020. godine, Sud Europske unije donio je presudu kojom se proglasio nenadležnim za odlučivanje u postupku koji je Republika Slovenija pokrenula protiv Republike Hrvatske na temelju članka 259. Ugovora o funkcioniranju Europske unije. 

Presuda Suda EU je potvrda hrvatskog stajališta istaknutog u prigovoru nenadležnosti da taj Sud nije nadležan odlučivati o zahtjevima Slovenije u navedenom postupku s obzirom da između dviju država doista nije riječ o sporu o primjeni i tumačenju prava EU.

Sud je potvrdio da Sporazum o arbitraži nije dio prava Europske unije te da Sud nije nadležan tumačiti njegov pravni status, kao ni status s njim povezane „arbitražne odluke“ te da je riječ o pitanjima međunarodnog prava.

Drugim riječima, u ovom predmetu postoji spor koji se odnosi na tumačenje i primjenu međunarodnog prava, koji treba rješavati primjenom pravila međunarodnog prava i za to predviđenim sredstvima mirnog rješavanja sporova, uključujući pregovorima. S tim u vezi posebno valja primijetiti da Sud EU, uzimajući u obzir sve okolnosti slučaja, potiče Hrvatsku i Sloveniju da pronađu konačno pravno rješenje sukladno međunarodnom pravu, poštujući obvezu lojalne suradnje koja proizlazi iz članstva u Uniji.

Sud EU također podsjeća i na to da razgraničenje državnog područja ulazi u nadležnost država članica, a ne Unije te da nije na Sudu EU da ispituje pitanje dosega i granica državnih područja Hrvatske i Slovenije. U tom smislu Sud EU smatra kako je pravo svake države da odredi doseg i granice vlastitog državnog područja te ujedno potvrđuje stajalište Hrvatske kako „arbitražna odluka“ nije provedena.

Ovo je istovremeno i snažna poruka Republici Sloveniji da se jednostranim potezima ništa ne može postići i da je potreban dogovor s Republikom Hrvatskom kako bi se iznašlo rješenje za našu zajedničku granicu.

Ovime se potvrđuje i da svojedobna odluka Europske komisije, o tome da se ne uključuje u spor pred Sudom EU, nije bila politička već je bila čvrsto utemeljena na odredbama i načelima europskog i međunarodnog prava.

Republika Hrvatska stoga smatra, i to cijelo vrijeme ponavlja, kako je jedino rješenje hrvatsko-slovenskog pitanja zajedničke međudržavne granice povratak međusobnom dijalogu i bilateralnim pregovorima. Samo na taj način možemo doći do obostrano prihvatljivog i trajnog rješenja ovog pitanja.

Zaključno valja istaknuti da bi praktična posljedica današnje presude Suda EU trebala biti i prestanak poduzimanja jednostranih mjera od strane Slovenije na području mora gdje granica nije konačno određena, između ostalog i neovlaštenog postupanja prema hrvatskim ribarima i njihovog kažnjavanja. Čim Slovenija prestane s nepotrebnim kažnjavanjem hrvatskih ribara, Hrvatska će odmah odustati od recipročnih mjera, na koje smo danas prisiljeni zbog jednostrane odluke Slovenije.