Korisne informacije

POSTUPAK IZDAVANJA NOVE HRVATSKE PUTOVNICE

U Veleposlanstvu Republike Hrvatske u Ljubljani zahtjev za izdavanje hrvatske putovnice može podnijeti hrvatski državljanin koji legalno boravi na području Republike Slovenije duže od tri mjeseca neprekidno. Iznimno, zahtjev za izradu putovnice može podnijeti i građanin kome je nestala putovnica, a nužno mora ostati u RS duže od 30 dana radi liječenja, službenog posla, školovanja, specijalizacije ili drugih opravdanih razloga. Preporučuje se da se zahtjev za izdavanje nove putovnice preda najkasnije tri mjeseca prije isteka valjanosti važeće putovnice, a s razlogom i ranije.

Zahtjev za izdavanje putovnice podnosi se osobno.

Za malodobne i poslovno nesposobne osobe zahtjev za izdavanje putovnice podnosi roditelj odnosno zakonski zastupnik. Ukoliko su roditelji rastavljeni zahtjev podnosi onaj roditelj kojemu je pravomoćnom sudskom odlukom dodijeljeno skrbništvo. Ukoliko je o skrbništvu odlučivao inozemni sud, odluka mora biti legalizirana kod nadležnog hrvatskog tijela. Dijete starije od 12 godina mora biti nazočno podnošenju zahtjeva.


Za izdavanje putovnice potrebno je priložiti slijedeće:

  • dvije istovjetne fotografije veličine 3,5 x 4,5 cm (naglasiti fotografu da izradi fotografiju za putovnicu, pozadina-podloga koja se vidi na fotografiji iza glave mora biti jednolika, svijetle i blago kontrastne boje s obzirom na boju kose i lice fotografirane osobe; osoba mora biti fotografirana s lica te glava osobe na fotografiji mora biti 80 posto visine fotografije),
  • staru putnu ispravu, koja će se poništiti i vratiti (odmah, ako joj je već istekao rok valjanosti, odnosno tek pri uručenju nove)
  • domovnicu,
  • rodni list (ne stariji od 6 mjeseci),
  • dokaz o legalnom boravku od nadležnog tijela u Republici Sloveniji,
  • izvod iz matice vjenčanih (ne stariji od 6 mjeseci), izdan u RH, u slučaju da je podnositelj sklopio brak, te se osobno ime razlikuje od onog navedenog u zahtjevu i na ispravama,
  • popunjeni obrazac zahtjeva za izdavanje putovnice (dobiva se u veleposlanstvu) i
  • dokaz o uplati konzularne pristojbe za izradu putovnice (za mlađe od 21 god. - 82€, za starije od 21 god. - 110€). 

    Putovnica se preuzima osobno; ne šalje se poštom.

PRIJAVA NESTANKA HRVATSKE PUTOVNICE

Građanin je dužan bez odgode prijaviti nestanak putne isprave ili njezino pronalaženje. Ako je putna isprava nestala ili je ukradena u RS, građanin to odmah treba prijaviti policijskoj postaji u Republici Sloveniji nadležnoj za područje na kojem mu je putovnica nestala odnosno ukradena ili gdje je primijetio njezin nestanak.

Policiji treba naglasiti da se radi o hrvatskoj putovnici, što treba jasno biti navedeno u policijskom zapisniku. Taj zapisnik valja čuvati i odmah osobno donijeti u Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Ljubljani, kako bi se tamo, nakon provedenog postupka i utvrđivanja okolnosti nestanka, moglo izdati rješenje o proglašenju nestale putovnice nevažećom.

Za izdavanje rješenja plaća se zakonom propisana konzularna pristojba.

Rješenje o proglašenju putne isprave nevažećom građanin o svom trošku treba oglasiti u "Narodnim novinama" (adresa: Kralja Držislava 14, Zagreb).

Tek na temelju rješenja o proglašenju putne isprave nevažećom i potvrde o objavljenom oglasu u "Narodnim novinama", građanin može podnijeti zahtjev za izdavanje nove putovnice.PRIVREMENI BORAVAK U REPUBLICI HRVATSKOJ

Stranac osobno podnosi zahtjev za izdavanje odobrenja za prvi privremeni boravak u DM/KU RH u Republici Sloveniji.

Stranac je dužan uz zahtjev za izdavanje odobrenja za prvi privremeni boravak priložiti sljedeće dokumente:
1. ovjerenu presliku važeće putne isprave,
2. dvije fotografije formata 3,5x4,5 koje vjerno prikazuju podnositelja zahtjeva,
3. izvod iz matice rođenih, ne stariji od šest mjeseci (u slučaju kad se boravak traži u svrhu spajanja obitelji ili izvanbračne zajednice),
4. uvjerenje o nekažnjavanju države čiji je državljanin ili u kojoj ima stalni boravak, ne starije od šest mjeseci ( u Sloveniji takvu potvrdu izdaje Ministarstvo pravosuđa Republike Slovenije) – prijevod istog na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača za hrvatski jezik,
5. dokaz o zdravstvenom osiguranju – evropska kartica zdravstvenog osiguranja – ovjerena preslika,
6. dokaz o osiguranom smještaju u Republici Hrvatskoj (ugovor o najmu stana – propisno ovjeren, vlasnički list za nekretninu na kojoj se traži boravak – ne stariji od šest mjeseci – original ili ovjerenu presliku te po potrebi potvrdu o kućnom broju ukoliko su adrese vlasnika nekretnine različite),
7. dokaz o osiguranim sredstvima za uzdržavanje u RH  - potvrda o primanjima (u slučajevima kad bračni ili izvanbračni partner nema vlastita primanja – ovjerenu izjavu bračnog ili izvanbračnog partnera o uzdržavanju te potvrdu o primanjima). 

Napominjemo da isprave koje se prilažu uz zahtjev moraju biti u izvorniku ili ovjerenom prijepisu, a strane isprave, ako je potrebno, prevedene i odgovarajuće ovjerene za uporabu u Republici Hrvatskoj.

Dodatne informacije: www.mup.hr
Zakon o strancima NN br. 109/03, 182/04, 79/07, 36/09


ODREĐIVANJE CARINSKI DOPUŠTENOG POSTUPANJA S PRIVREMENO UVEZENIM KAMP PRIKOLICAMA U CARINSKOM PODRUČJU RH

Postupak privremenog uvoza robe reguliran je odredbama članka 145. do 152. Carinskog zakona  ("Narodne novine", br. 78/99, 94/99, 73/00 i 47/03), te članaka 260. do 297.  Uredbe za provedbu Carinskog zakona ("Narodne novine", br. 161/03), a sukladno uvjetima propisanim odredbama Konvencije o privremenom uvozu ("Narodne novine – Međunarodni ugovori", br. 16/98 i 1/99).

Boravak i smještaj stranaca u RH na plovilima namjenjenim razonodi i športu, obavjest

Strani državljani koji u Republiku Hrvatsku dolaze stranim plovilima namjenjenim razonodi i športu i koji se za smještaj koriste tim plovilima, osim vinjete i ovjerenog  popisa posade koje izdaje nadležna Lučka kapetanija, sukladno čl. 27. Pravilnika o statusu stranaca u Republici Hrvatskoj (NN 202/03; 145/04) prijavljuju svoj boravak samo u luci odnosno pristaništu u kojem se po njihovom dolasku u Republiku Hrvatsku obavlja kontrola prelaska državne granice.
Prijava boravka podnosi se na obrascu zahtjeva za prijavu i odjavu boravišta i prebivališta tijelu nadležnom za kontrolu prelaska državne granice.   

Informacije su javno dostupne na internet stranicama-  Narodne novine: www.nn.hr

Upravljanje osobnim vozilima sa strane mladih vozača

S obzirom na upite u vezi upravljanja osobnim vozilom, snage preko 80 kW, od strane vozača starosti do 24 godine u Republici Hrvatskoj, priopćujemo:

Odredba članka 221. Zakona Republike Hrvatske o prometu na cestama odnosi se isključivo na vozače kojima je vozačka dozvola za upravljanje vozilima izdana od strane nadležnih tijela Republike Hrvatske, dakle na hrvatske državljane, a ne na mlade vozače koji su strani državljani.